Lijsterbes

01 april t/m 10 april

Een schipperende wereldverbeteraar.

Hoe de lijsterbes aan zijn rode bessen en veervormige bladeren komt wordt in het volgende ver­haal uit de doeken gedaan. Hebe, de schenkster van Jupiter, was haar gouden beker kwijt. De god­delijke adelaar had gezien dat de beker door demonen was gestolen. Dus zond Jupiter hem weg om de beker terug te halen. De vogel moest daarvoor een bloedig gevecht leveren en waar het bloed van de adelaar op de aarde drupte of een veer van hem viel, verhief zich een lijsterbes: een boompje met bloedrode bessen en veervormige bladeren. In Scandinavië is de boom aan Thor, de god van de donder, gewijd. Men zei dat Thor zijn bliksem in de lijsterbes had gezonden. Niet om deze te vernietigen, maar om het vuur naar de aarde te zenden. Dit vuur verborg zich nu in de lijs­terbes. De lijsterbes verleent daarom levenskracht. Kracht niet alleen tot vruchtbaarheid, maar ook om alle ziekten, die door boze geesten gestuurd waren, te voorkomen en te overwinnen. De boeren plantten vroeger altijd lijs­terbessen in de buurt van de vee­stallen. Op 2 mei werd de vloer van de stal ook nog eens bedekt met lijsterbestakken. De boter werd bovendien beter als ze bij het karnen lijsterbestakken ge­ bruikten en het opdrijven van vee ging ook al van een leien dakje met lijsterbestakken. De koeien luisterden dan beter. Volgens het IJslands volksgeloof gaat de lijs­terbes spontaan groeien op het graf van een persoon die onschul­dig ter dood is veroordeeld.

In de oude geneeskunde raadde men dysenteriepatiënten aan om onrijpe lijsterbessen te eten. Gedroogd zijn de bessen een prima, maar niet lekker middel te­gen een schorre en zere keel.

Als je de lijsterbes als levensboom hebt ben je een geboren idealist.

Je bent een wereldverbeteraar en om je doel te bereiken geef je graag zelf het goede voorbeeld. Omdat je altijd aardig gevonden wiltworden,doe je wel eens te snel water bijde wijn.Wat minder reke­ning houden met andere en eisen durven te stellen, zou goed voor je zijn. Anders is de kans groot dat je omgeving misbruik van je gaat maken. Een flinke ruzie op z'n tijd kan heel gezond zijn.

Klik hier om terug te gaan